SWC Regd. No : 19843

डकुमेन्ट्री निर्माणकर्ताको आवश्यक्ता सम्बन्धमा

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७५।५।१५ गते ।

सबल नेपालको हालसम्मको गतिविधीलाई समेटी संस्थागत भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउनु पर्ने भएकोले बनाउन ईच्छुक ब्यक्ति, कम्पनी वा फर्मलाई आवश्यक कागजात सहित सुचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र आवेदनका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवेदन बुझाउने स्थान
सबल नेपाल
मुख्य कार्यालय, राजबिराज १, सप्तरी
ईमेल मार्फत : info@sabalnepal.org.np / sabalnepal2062@gmail.com