SWC Regd. No : 19843

खेलकुद सामाग्री खरिद सम्बन्धीे ७ (सात) दिने सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७४।०५।१४ गते ।
सबल नेपाल युवाहरुद्धारा संचालित एक राष्ट्रिय स्तरको मुनाफा रहित गैर सरकारी संस्था हो । स्थापना काल देखि नै यस संस्थाद्धारा सामाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि कार्य गर्दै आई रहेको सहर्ष जानकारी गराईन्छ । सोही सम्बन्धमा रेष्टलेश डेभोलोपमेन्टसंगको साझेदारीमा सबल नेपालद्धारा संचालित सम्भव परियोजना अन्र्तगत खेलकुद सामाग्री खरिद गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक सेवा प्रदायकहरुलाई दरभाउ पेश गर्नका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
आवश्यक कागजात तथा शर्तहरु :
१) पसल, फर्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
२) भ्याटमा दर्ता भएको पसल, फर्मलाई प्राथमिक्ता दिईनेछ ।
३) कर चुक्ता भएको प्रमाण पत्र ।
४) दरभाउ पत्र पेश गर्दा सिलबन्दी खाम बाहिर पेश गर्ने पसल, फर्मको नाम, ठेगाना तथा फोन नं. उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
५) सम्बन्धित पसल, फर्मको खाता क श्रेणीको बैंकमा अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।
६) रीत नपुगेको वा ढिलो गरि प्राप्त हुने दरभाउ उपर कुनै कारवाही हुने छैन । दरभाउमा केरमेट भएको खण्डमा केरमेट भएको ठाउँमा पसल, फर्मको आधिकारिक सहि हुनु पर्नेछ ।
७) पेश गरेको दरभाउमा पछि कुनै किसिमको फेरबदल गर्न पाईने छैन ।
८) दरभाउ स्वीकृत गर्ने, नगर्ने, आंशिक रुपमा स्वीकृत गर्ने वा रद्ध गर्ने सवै अधिकार सबल नेपालमा सुरक्षित रहनेछ ।
९) स्थानीय सेवा प्रदायकलाई प्राथमिक्ता दिईनेछ ।
१०) सामाग्रीको बिवरण तथा दरभाउ फारमको लागि सबल नेपालको वेभसाईट www.sabalnepal.org.np मा प्रकाशित यसै सुचनामा म्यधलयिबम गरि प्राप्त गर्न सकिनेछ तथा सबल नेपालको कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
११) थप जानकारीको लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
दरभाउ फारम यस संस्थाद्धारा उपलब्ध गराईनेछ वा संस्थाको वेभसाईटबाट Download गरि दरभाउ फारमका साथ आवश्यक कागजात सहित यस कार्यालयमा सुचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र कार्यालयको समय अवधिसम्म बुझाउनु हुन जानकारी गराईन्छ ।

सबल नेपाल
सप्तरी, राजबिराज
फोन नं. :०३१५२३४४१
इमेल : sabalnepal2062@gmail.com

वेभ साईट : www.sabalnepal.org.np