SWC Regd. No : 19843

पसल, फर्म तथा सेवा प्रदायक सुचिकृतका लागि प्रकाशित गरिएको १२ (बाह्र) दिने सुचना

पसल, फर्म तथा सेवा प्रदायक सुचिकृतका लागि प्रकाशित गरिएको १२ (बाह्र) दिने सुचना 

म्याद थप ५ दिन                

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७५।९।२०गते ।

दोश्रो पटक प्रकाशित ः २०७५।९।२४ गते ।

सबल नेपाल युवाहरुद्धारा संचालित एक राष्ट्रिय स्तरको मुनाफा रहित गैर सरकारी संस्था हो । स्थापना काल देखि नै यस संस्थाद्धारा सामाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि कार्य गर्दै आई रहेको सहर्ष जानकारी गराईन्छ । सोही सम्बन्धमा सबल नेपालले आफनो कार्य क्षेत्रमा तपसिलमा उल्लेखित बमोजिमका सरसमान तथा सेवाहरु लिनुपर्ने भएकोले सेवा दिन ईच्छुक सेवा प्रदायकहरुलाई सुचिकृतका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवश्यक सरसमान तथा सेवाहरु :

 1. स्टेसनरी, खेलकुदका सामाग्री, मसलन्द तथा अन्य सेवाहरु
 2. इन्धन आपुर्ति
 3. फर्निचर तथा फर्निसिंग सम्बन्धी सामाग्रीहरु
 4. होटल, लज तथा तालिम हाँल
 5. कम्पयुटर, सर्भर, प्रिटर तथा अन्य आइ . टि/सुचना प्रविधि सामाग्रीहरु
 6. कुरीयर सेवा
 7. विद्युतीय सेवा तथा विद्युतीय सामाग्रिहरू
 8. विज्ञापन,श्रव्य दृश्य सामगी्र उतपादन तथा प्रसारण
 9. छपाइ, फोटोकपी तथा फ्लेक्स प्रिन्ट, भिजिबिलीटी समाग्री प्रिन्ट – टि र्सट, टोपी (क्याप), झोला, (ब्याग), कपडा
 10. कम्पयूटर, जेनरेटर, ए.सी. तथा विद्युतीय सेवा तथा विद्युतीय सामगी्रहरु मर्मत तथा संभार सेवा
 11. सवारी साधन तथा भाडा सम्बन्धी सेवा –मारुती, बोलेरो, ट्रयाक्टर, जिप, बस, कार…)
 12. कन्सलटेन्सी तथा परामर्श सेवा
 13. औषधी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समाग्री ।
 14. सरसफाइ सामाग्री
 15. किराना तथा जनरल सामाग्रीहरु
 16. भवन निर्माण तथा इंजिनीयरिङ्घ (हार्डवयेर समाग्री आपूिर्त)
 17. सवारी साधन बिक्री, अतिरिक्त पार्टपुर्जा, मर्मत सम्भार आदि
 18. कृषीजन्य उत्पादन समाग्री आपूिर्त ।

सुचिकृतका लागि यस संस्थाद्धारा उपलब्ध गराईने वा संस्थाको वेभसाईटबाट download गरि सप्लार्यस दर्ता फारमका साथ आवश्यक कागजात सहित यस कार्यालयमा सुचना प्रकाशित मितिले १२ (बाह्र) दिन भित्र कार्यालयको समय अवधिसम्म पठाउनु हुन जानकारी गराईन्छ ।

सबल नेपाल
मुख्य कार्यालय राजबिराज मेन रोड, सप्तरी
इमेल : info@sabalnepal.org.np
sabalnepal2062@gmail.com
वेभ साईट : www.sabalnepal.org.np