SWC Regd. No : 19843

लेखापरिक्षक अावश्यक्ता सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः २०७५।४।२४ गते ।

यस संस्थाको आ.व. २०७४।७५ को लेखापरिक्षण गर्नु पर्ने भएकोले लेखापरिक्षण गर्न चाहने ईच्छुक रजिष्र्टड लेखापरिक्षकले आवश्यक कागजात सहित यो सुचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र आवेदन पेश गर्नु हुनको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सबल नेपाल
राजबिराज, सप्तरी

E-mail : info@sabalnepal.org.np

Web : www.sabalnepal.org.np